Antagningskriterier

Kontroller

 • Myndighetsålder
 • Kronofogdens förbehållsbelopp ska finnas kvar när hyran är betald
 • Godkänd kreditkontroll
 • Den sökande måste medge att vi kontrollerar ekonomi respektive vandel hos tidigare hyresvärd
 • Första hyran ska vara inbetald innan nyckelutlämning
 • Vid inflyttningstillfället får det vara maximalt två personer per sovrum och vardagsrum (ex.vis. om 3 rok, max sex personer)

Godkända inkomstslag:

 • Lön från tillsvidareanställning
 • Provanställningar o.dyl. men möjlighet till förlängd anställningstid ska kontrolleras
 • Studiemedel
 • A‐kassa – om kort tid kvar ska borgen avkrävas där borgensmannen ska ha en inkomst om minst 250.000 SEK/år och ej vara behäftad med betalningsanmärkningar
 • Etableringsersättning om den sökande har vistelsebegreppet uppfyllt
 • Försörjningsstöd om den sökande har vistelsebegreppet uppfyllt – lägenhetsstorlek anpassas till förbehållsbeloppet
 • Övriga transfereringar medräknas i förbehållsbeloppet såsom t.ex. barnbidrag, föräldrapenning, bostadstillägg och underhållsbidrag
 • Pension
 • Sjukersättning
 • Särskilda regler gäller vid skuldsanering
 • Borgen eller deposition kan godtas då särskilda omständigheter föreligger, men den sökandes totalekonomi måste alltid medge att förbehållsbeloppet finns kvar efter det att hyran erlagts

Köhanteringen

 • Huvudregeln är uthyrning enligt bostadskön i kronologisk ordning. Endast i ägardirektiv angivna undantag eller av bolaget tecknade överenskommelser med Karlshamns kommun
 • Medicinska förturer medges ej
 • Bostadsanpassade lägenheter ska först erbjudas kommunen innan de släpps ut på den öppna marknaden
 • Internsökande som åberopar särskilda omständigheter (t.ex byte till billigare lägenhet pga obestånd, äldre eller funktionshindrade som behöver förbättrade tillgänglighetsmöjligheter) kan erbjudas uppsagd lägenhet i flerbostadshus. Den gamla lägenheten besiktigas och ev. fordringar regleras
 • Bolaget äger rätt att avvisa sökande som tidigare varit hyresgäst hos Karlshamnsbostäder och på ett uppenbart sätt åsidosatt de regler som gäller enligt hyreslagen (JB 12) och/eller av bolagets beslutade ordningsregler. Detta gäller även för sökande som vid referenstagning hos annan fastighetsägare befunnits olämplig
 • Juridiska personer godtas endast om företaget är välrenommerat och har en omsättning om > 5 Mkr. Årsbokslut ska företes och identiteten på andrahandshyresgästen ska meddelas Kabo. Köordningsreglerna gäller även här
 • Kön nollställs var 6:e månad, men föregås av en påminnelse till den sökande.
Den här sidan använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att använda sidan godkänner du detta. (Klicka för att stänga)

Problem med fiber i Mörrum

Just nu är det många i Mörrum som inte har tillgång till fiber. Felet beror på att en kabel grävts av. Arbetet med att återställa felet pågår för fullt. Har ni frågor? Kontakta Karlshamn Energi 0454-818 00.